Konditiounen

Algemen Bedien a Bedingen

I. Bedingen

§ 1 Basich

(1)De folgend Bedingen a Bedingen schëllt op Kontraten, de dir mat dir als ee Uprover haft(Serhat Coskun)Via de Websz https://muffinandco.de / zoumaachen. Wenn wäert aner äus agegt, kann d'Inklusief vun Äer eger Bedingen

(2)D' Konsumer mat den Bedien vun déi folgende Reglunen ass elke naturen Pers, d' ee legal Transaksion fir d'Aktion um sien kommersielt oder ee sjäfsugemen aktiwiteit. Entrepreneur ass elke naturell oder legeen Persoon oder ee Partners mat e legalkapasiteit, die an 'Afgaachen vun siengaache profesionaler oder kommersiel aktiwiteit an ee Lechtscht-Tran Aktioun.

§ 2 Konklusion vun der Kontract

(1)D' Temwe vun der Kontract ass d'Vou vun Bender.

(2)Ermaachen mat d'Installation vun der Produk op eure Web, Mir stellt ée-Afgaachen vir ee Kontract fir d' Online Shopping-Afsystem aus dem Bedien, déi an der Artikull Beschreiwung gesieden. 

(3)NameNameNameNameNameD' Kontract ass dräi de online Shopping Cartystem
D'Géichen, d'Afscht, d'Keps, gitt an der "Saaig-Paart". Dir kënnt d'Afseren Knop am Naviatsebar benotzer fir d' 'Suergaachen' an 'Darch' Ännerungen a'n Ännern vun der Ännern.
Bei de Säit "Checkout" opgemaachen, an de persòlinnen Daten an de betaal a Auszen, D' Order-Daten wäist


Wann Dir ee Integen Code System als e Betaint- Metode benotzt (b. g. PayPal / PayPal Express, Amazon beteren, Sofortüberweisung), wäert dir ob der Order-Sied vun der Reeg vun der Reeg vun der Netline schoun, oder un d' Web vun d'Asseker vum d'Afschalter Instant Kode System.
Wann e vou Egen Date gitt. Einfach, D' Order-Daten gitt als ee Order-Suerzt op der Web vun der Forkaacher vun der Mode System wysst, oder 'Dar 'Ouen online Shop' eegent sinn.


Voordate de Order begängt, hut dir de Optioun vun d' Informatioun an der Verzeiwch sichen, Ännert äus (ok vum Funkscht "Neig" vum Internet Browser) oder. Vir d'Origen ofgebraachen.
In d' Order begängt, mat d'Afteren vun der Knop ("Order for Betaal") oder d'Zéiech Numm, deit de Aktioun vun der Ofscht an ee legell deklarant de Aktioun vun der Ofscht. Binnen, als Resultat vun de Kontract ass.

(4)NameD' Prozesieren vun der Order- an vun der Towären vun all d' Informatiounen déi benotzt mat den Kontract vun der Kontrack, ass op e- Mail an 'Afscht automaatsch verloren. .. Dir musst der der sozen, bei d'E-mail-Adress, de dir äus gesien, richteg ass, dat d'Afscht vun de e-mails techscht ass, an besonderen vun SPAM-Filters net verpreed.

§ 3 rechts, Beschreiwun vun de Tiitl

(1)Dir kënnt ee rechts vun der Retension eeg, wann et eeg betren vun der selemel Kontratuaal Erbetung.

(2)De Bäinn äusst eure Eegefäit bis d'Voll betalen vun der Koupe-Press.

(3)  Wann Dir e entrepreneur sinn, de folgend äus agen:

A) Mir der Eegearschier vun d'Feider bei all Besieden, déi vun der Aktueren vun der Aktualisbe-Rent, volll kompensaert. Vir fir d'Eegerschéis vun der Beschreift Bäi, ass et net erlaubt

B) Dir kënnt de Bägen an der normaler Kurs vun de Kontzell wessel. Agen dees, dich äus all Besieden, an 'Mieg vun de Levoice-Mit, déi vun der Resale äus, Meri akseptiert d'Asgawen. Dir sinn noch autorizeriert fir d'Aktheiem Meer, wann Dir keng den Betaal-Afsuffiounen recht, mer der recht fir d'Eidm sjäermsamen äus.

C) Bein vum Verbinden a gemstéis vun de Godden eegen vun Eegearsch, Meri eegen vun der nei Element an der Ratioun vun de Invoice- Wert vun de Godden äus d'Afscht Aner feerroreert Elementer an vun der Verwerken.

D) Mellt äus de Securitasien edd d'Agléid, we më äi 10% zergaache sinn. D' Auswiel vun de Securiten, déi geläichen ginn, ass uns uns.


§ 4 Warranty

(1)Et sinn statutories den rechten fir defecten.

(2) Es e Konsumer, wäert d'Itz äusfachen, fir d'Fellschéit, Opgaache defecten a transportewannen a oen äus a d'Afscht a 'n Fräig-Afsaachen vun elke Dok-As. Wann dir keng efft, mat dëst keng Effekt op dene statutorie Garantie.

(3) Wann Dir e entrepreneur sinn, derogatioun vun der der Vermzlétte

A)  Qmmm déi gien Informatiounen a d'Product- Beschreiwung vun de Fabrikar ass d' Qualitéit vun den Element ass, Méi keng aner Advertising, publiek Advertising a Utzenzen vun de Fabrikar nag.

B) Bei de Defecten erwaaht, garant mir op onse Diskretioun, mit Verbeteren oder äusgeen. Wann de Defect feelelt, kënnt dir ee Verledéis oder eegen vun der Kontrack op den Verschiert ausgeen. D' Recietifikatioun vun de Defecten feelgeschloen, n äus onnfolg Seensten d'Natuur vun de Element oder defect oder d'Anere Erwaatsten. An 'n Groot vun der Oprécht, Mellt mer keng äusge Schritt, d'Erverteren vun der Bäfs vun der Bäfs vun der Bäinn, Erwaadden

C) 

-Culpable Wauer, dien vun der Liede, Spell oder Gesloos an aner äer daachen, d'Afsaachen äus aus aus mat äusgeen;
-Waarm äus de Defect of ee Garant fir d'Naertie vun der Däie
-Ah-Faachen vun Benotzer, dee normale Benotzer fir eng Struktuer benotzt, an deen een onkeigenheie ass.
-Ouen vun statutorie Rekurs, deer eeps mat de rechten vun de Defecten.

§ 5 Leit

(1) Dréttz. Bei de Konsumer, Dëst Ausscht vun der Leit schéckt einfëmt aen, wiel d' Beschuben net eweggest Normale Rétzlét vun der Konsumer (Print vun der favorabilitéit).

(2)  D'Veräung vun der UN-Konvensiel vun der International Versoun vun Geden späichert net uger.

II. Informatiounen

1. Identitéit

Muffin AndCo
Goldammerstr 19 12351 BerlinName
Däitschland
Telefon: 00491771951049
E- Mail: info@muffinandco.de


Alternative Problemuplossing:
D'European Komisiel stellt e Platfòif fir net-Preklökuls- Resolution (ODR platform) verfügbar op. https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatioun op d'Fols vun der Kontract

D't Technische Schlaft fir der Kontrack, D' Kontract gesien an de Posiounen fir Korreciotzer gi d'Afsprooounen vun der "Contract" vun euren Algemene Terms an an eeun Condition (Det I).

3. Kontrakt Sprooch, Kontrakt Text Stockage

3. 1. De Kontract Sprooch ass d'Ajers.

3.2. D'Voll Text vun der Kontract wéit äus net gespäichert. Vir fir d'Abragel D' Kontract- Daten kënnt electronesch drécken oder späichert ginn. Nei der Order-Eréicher mat, d' Order-Daten, D' e-Afstands benotzte Informatiounen fir der Distance vun Kontraten, a d' Algemen Bedingen a Bedingen, kënnt s e-mail noch geséckt ginn.

4. Eseen-Aktief vun d'Enduer oder d'Server

D'Eessentiale Aktiounen vun d'Ender a/oen d'Diensten kënnt an der äusfären.

5. Prices a Betauten

5.1. D'Afscht-Presst Si wäert all Pret-Komponenten, d'Afsproooun, d'Afsproooun.

5.2 D'Seipscht hatt ass net an der Kope-Press. Se kënnt mat eng agestent Knop op eure Web oder an der Oferzel, Gitt an der Order-Prozesse opgaachen an deer äus d'Afsers äus d'Afscht.

5.3. De Verfügbar Metoden vun Dir verfügbarzt

5.4. Wenn net fir enkelbeen Betautemetoeden definéiert, wäert d' Betaumen vun der Kontract fir beten.

6. Liwwerung Konditiounen

6.1. D' Verdeler- Bedingen, Den Datum a all bestëmmt Breiver-Districkt kënnt unner eng verfären Knop op eure Web oder an der äusfären.

6.2. Du e Konsumer sinn, et ass der Leit reglaart, dat d'Risz vun opgaachen Verloren a Ausgaachen deterioration vun de Bedien a vëllt vun der Verfäung net bis d'Goot eeg ermaachen, Op ob d'Seipment asséiert oder onbeshirt ass. Dëst net benotzer, wann dir ee Traduchkumpanie net d' entrepreneuren oder eerreren dem dem dem dem dem angelt Opgaach.

Wann dir e entrepreneur sinn, wäert d'Veräichen an opgaachen.

7. Legal Laubtlétt fir defecten

D' Laubtéit fir defecten ass op der "Warranty"-Reglatioun an eure Algemene Terms a Conditions (Det I).

Dës Bedien a Kontinken a Kliënter Informatiounen wäert vun d' Advokatur vun d'Association vun der Dealers, déi am IT-Leit espesialiszeert an git konstanten ungtzelt fir legale Konforméit. D' Dealer Association Management AG garantitt d'Leisschéit vun der Texten an asst abléit Méi Informatiounen kënnt an:  https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
Sönnen, Maandag, Dmmsde, Vweesde, Vëndes, Frideng, Saturder
Januar, Februar, March, April, May, Jun, Juli, August, September, October, Novembr
Net genog Elementen verfügbar. Nëmme [@ 90000] llés.
An d'WichlëstLësch sichenVun Wënchlëst
Akaafsweenschen

Äer Cart ass eig.

Zréck an de Buttek

Order- Notier bäifügen Norief
Ausscht- Estemart
E Kupon bäifügen

Ausscht- Estemart

E Kupon bäifügen

D' coupon Code funkschent op de Säit