Dateschutz

Wenn net aner Informatioune öffentt ass, d' Verfügung vun den Personal Dat ass net legel
Kontractual erbescript. Dir ass net d'Daten obhollen. Een
Nen-Deployment hat keng konsekuwennen. Dëst gesinnt nëmme op d'Aftenten, dat keng Aner Informatiounen fir d'Aktioung
Gift ass.
"Personale Daten" bedigent all Informatiounen mat eng identifitiounen oder identifiéierte naturel Person.
Server Logdateien
Dir kënnt eis Websäit besichen ouni perséinlech Informatioun ze liwweren.
Alles wiel äuswen
Erdragen an an am Protokoll- Date (so-gen) Server Logdateien. Dës gesloten Daten ablétt
Säit wären, Datum a Tiet vun der Rett, d' IP- Adress, d'Mieg vun den Daten egent an d'Afsprooouner. den
Processing ass op der Art ermaachen. 6 para. 1 Lit. F GDPR vun onsen Ausréedenn legitmeachen Interent an d'F
Besirkt d' Trobel-free Operatioun vun eure Web a fir ien

Kontakt
Responsiech
Iwwer angen D' Kontakt Detailer vun de Daten-Kontroller kënnt an déi Insprot fonnt ginn.
Adress vun Initiativ Kontakt mat E- Mail
Wann Dir an de Businesskontak mat mer mat e-E-mail an, mer mer gräg persöönliche Daten (Amm, e-mail Adress,
Noriicht-Text) fëmmt a Aust D' Daten-Prozeschreiwun ass fir d' Prozeschreift an' Resortun
Äer Kontaks-Afraich.
Wann d'Kontakt vun der Implementéierung vun den Pre-kontrattuaeles-Meirren (b. D'Réig vun der Kapen, preparation vum offeren)
Os ass ee Kontract, déi mit dir an a n, déi Daten-Prozeschreis ass op der Art ermaachen. 6 para. 1
Lit. b DSGVO.
Wann d'kontak fir aner Erwen ass, d' Daten-Prozeschreift ass op der Art. 6 para. 1 Lit. F GDPR
Nir äusch legitst interest fir d'Processeer an 'Prageen. Agen, du hudd der recht,
Vir Erounen, déi vun äer besondere Situatioun, an uiege 6 para. 1 Lit. F GDPR
D'Objent fir vum Personal Daten fir d'Objection
Mir benotz nëmme déi E-mail-Adress fir d'Gerfraag erbescht. Dären Daten wäert eeg Vermäichen
Gelöscht Breuten

Samëllung an verwotzer
Wann den Kontakt-Form benotzert, mer gräg persondelen den Daten (Amm, e-mail Adres, Noriicht-Text) nëmme an der kenne
Dir eréisgt. D'Daten-Prozescht d'Pattaks ze bestätzen.
Wann d'Kontakt vun der Implementéierung vun den Pre-kontrattuaeles-Meirren (b. D'Réig vun der Kapen, preparation vum offeren)
Os ass ee Kontract, déi mit dir an a n, déi Daten-Prozeschreis ass op der Art ermaachen. 6 para. 1
Lit. b DSGVO.
Wann d'kontak fir aner Erwen ass, d' Daten-Prozeschreift ass op der Art. 6 para. 1 Lit. F GDPR
Nir äusch legitst interest fir d'Processeer an 'Prageen. Agen, du hudd der recht,
Vir Erounen, déi vun äer besondere Situatioun, an uiege 6 para. 1 Lit. F GDPR
D'Objent fir vum Personal Daten fir d'Objection
Mir benotz nëmme déi E-mail-Adress fir d'Gerfraag erbescht. Dären Daten wäert eeg Vermäichen
Gelöscht Breuten
Konto- Order
Kont
Wann e Climmer Konto opmaachen, mellt déi persondelens Daten an déi uns-Fextt een-Afscht. den
D'Dempopost vun Daten-Prozesracher ass déi Schäicher Erweram verbeter an Verfügung. D' Prozesser
Gitt op der Art. 6 para. 1 Lit. E GDPR mat Äern Tootz. Dir kënnt d'Gerd Toséckeen, d'Uit kennen äus benotzer
Ounn de legaliteite vun der Prozeschreiwung, a bei der Tosécken bis de Errofuung. Dur
D' Customer Konto wäert d'Wasch geläichen.
Kollung, Prozeschreiwun an 'Ervertéis vun persondelen Daten
Wann de Sorchent, wäert äus dees persöönliche Daten a verwercht, wiels déi benotzt fir d'Folfilmen an äus vum Äer.
Order an a a fir d' Änfraachen äus benotzt. D'Afäung vun d'Daten ass benotzt fir d'Kontract. Een
D'Fëlleft feeledden Processing ass op der Art ermaachen. 6 para. 1 Lit.
B GDPR an ass benotzt fir ee Kontrack mat dir.
Däer Date wäert, d'Erblétt, d'Mextzma, an d'Souen-Seips-Soun,
Betaatstdiens-Afären, Eréachen vum Services-Uchender an IT-Dt-Aftchen. An all Ins
Rebeurten. D'Béip vun d'Dateen Transmission ass begrenzt op e minimum.

Advertising Reviewen
Datensammell, wann e Kommentar ermaacht
Wann kommert op eng Artikel oder ee Felléit, mer gräg déi persöönliche Daten (Amm, e-mail Adress,
Comment-Text) nëmenmm an d'Aftest D' Prozeschreift d' Commentarioun
Kommentaren an uwist Er d'Kommentar begängt, du d'Prozeschren vun de Transmiten Daten. den
Processing ass op der Art ermaachen. 6 para. 1 Lit. E GDPR mat Äern Tootz. Dir kënnt ëmieg Bewacht wäun
Benoichtie aus, oun de legaliteite vun der Prozeschreift, op bei der Toossen vun der Errook
wäert. Äer persòlinnen Daten wäert äus geläichen.
Wann Äer Kommentar geëft ginn, wéich d'Numm di dir uged an de E-mail-Adress, de dir ugeen.

Agress, wann de Kommentar begängt ass, ass eger IP- Adress speichert fir d' Comment
Securitéit vun déi Informatioun-Technologysystemen an besser. No d'Commert begängt, stemmet dir op deen
Vergetéierung vun de Lemmed Date. Processing ass op der Art ermaachen. 6 para. 1 Lit. E GDPR mat Äern Tootz. Dur
Kann d'Association eng äusch Bewaere aus, oun d' legaliteite vun der Tosécken bis d'Afscht
Erfäung vun all vergetergt ungeten. Eger IP-Adress wäert egesget ginn.
Benotz vun Äer persòlinnen Daten fir d'Schéck vum Post- Advertising
Méi benotzt Äer persöönliche Daten (Amm, Adress) déi mer als Deel vun der Verkooun vun eng Produk oder Deenst
Vir d'Pot-Avertising schécken, ze deer keng op dës Benotzer D'Afäung vun dës
Daten ass benotzt fir d'Fols vun der Kontract. D'Fëlleft feeledden
Processing ass op der Art ermaachen. 6 para. 1 Lit. F GDPR vun onsen Ausréedenn Lewetchzt Interess
Direkte Advertising. Dir kënnt dës Benotzer vum Äer Adress-Daten äus Kiesch, déi äus kennen. den
Kontakt- Detailer fir d'Objektioun kënnt an der Imprott fonnt.
D' Benotz de E-mail-Adress fir d'Aisletter schécken
Méi benotzer den e-mail-Adress, wäer d'Kontrack-Process, Einfach fir äus egen Advertising-Deft fir d'en Newsletter schécken,
Wann dir eeschlooft äusst. Processing ass op der Art ermaachen. 6 para. 1 Lit. E GDPR mat Äern Tootz.
Dir kënnt äiege
Processing ass dréckt. Dir kënnt d'Nei-Baiebriewer an der Newsletter benotzen
Noriicht op uhn Äer e-mail-Adress wäüs vun der Distributioun Lösch geläichen.
D' Benotz d' E-mail Adres fir direkte Mail schécken
Méi benotzt déi E-mail-Adress, déi fir deelet vun der Verkooun vun ee Produkt oder d'dennst fir de electronich
D'Avertiziung fir déi benotzteen oder d'Tiensten schéckt, d'Dent äus ki kien kapen,
Beim dees net obséckt. D' ee-mail-Adress ass benotzt fir d'Fols vun der Kontract.
D'Fëlleft feeledden Processing ass op der Art ermaachen. 6 para.
1 Lit. F GDPR vun äus verloren Legitisch Interes am direkte Advertising. Dir kënnt dat vun déi E-mail benotzen.
Adress op alls Leart, mat d'Noitiung op un Objekt. D' Kontakt Detailer fir d'Objektioun kënnt an der fonnt
Imprint. Dir kënnt et d'Afären Link am promotione Mail benotzt. Kee Aner ass d'Aer gesinnt
Transmissioun koscht äus de basische tariffs.
Betautens-Servicer
Benot vum PayPal
All PayPal- Transaksioner sinn un d'PayPal-Privacy-PoLit. Dir kënnt dat fonnt
Unnen https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Benotz vun Personal Daten bei der Klarna-Baiten- Optioune auswielen
Vir kann d'Baint- Optiounen vun Klarna a offert ginn, mer mer persöönliche Daten, als Kontakt Detailer an an.
Ledden- Order geléckeen no Klarna. Op mat, Klarna kënnt assesst
Kann d'Baaint-Optiounen eng an öffenten, fir d'Géir benotzer. Allgemeen Informatiounen am Klarna ass verfügbar op:
9 002 Äer persondelen Informatiounen ginn vun Klarna gi d'Afscht mat d' Applikatiounen vum Daten Besiectiounen
An äus mat d' Informatiounen an der Klarna vum Datenbeslelochten
9 003 Treckt.
Cookien
Eier Websz benotzt Kookien. Kokieker sinn genaad Text-Ficheien, an am Internet Browser oder benotzt. Vun der Internet Browser op deen
Eng Benotzer vum Computersystem. Wann e Benotzer ee Websz beslet
Benotzer sinn gespäicher. Dësk Kookk enthäle Zeechen, déi eng unch Identifikatioun vum Browser benott
Ausschalter, wann Dir de Websft üsf

Cookie sinnt op Äer Computer gesmoeden. Myllon, hudd dir allsholl Kontroll op d'Benotzer vun Cookien. D' Auswielen
Schrëft Technische Astellungen an déi Internet- Browser kënnt dir ier fir de Cookien an ze setten
D'Aaktiounen vun der äusch engen a verfügt d'Spiechen vun de Kookien a vun der Transmission vun d'Afësten Daten. Viren
Kokes gesmoeten kann allsfäg geläichen. Meht, wäert äusch wäichen
Funksioner vun dieses Webs kënnt ass vol benotzt.

Unner de Linker
Kann deaktiviert:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Techchsch benotzt Kookien
Wenn ass kennere Aner Informatioune an der Daten Besiecjerch deklarasioun ergt ass, wi wäert kënnt eeun
Kokieker fir d'Afscht mei Benotzer, Méi effektief an seier. Cookien
Mein Systemen, fir d'Ger Browser erkennen oe nei ze Säit Ännern an d'Déer Deensten erwaachen. Cäer Funksier
Websitet kënnt net oben d' Benotzer vun Kookëten aus dem Benot ginn. Vir dësen ass eng benotzer
Eng Ännerungen vun deew ass kennt.

D' Benotzer vun Kookien oder vergeläicher Teknologien ass op § 25 para baseiert. 2 TTDSG. D' Prozesiou
Personale Daten ass op der Art verloren. 6 para. 1 Lit. F GDPR vun onsen Ausréedenn legitmeachen Interent an d'F
Besirchen de optimale Funktibiliteit vun der Web a een Benotzer- a effektiv- Design vum Under.
Dir hud d' recht fir Abwenen, déi vun den besondere Situatioun, am iiegscht fir d'Errook
Fir d'Objent vun de relevante Persoon- Daten fir.

Sönnen, Maandag, Dmmsde, Vweesde, Vëndes, Frideng, Saturder
Januar, Februar, March, April, May, Jun, Juli, August, September, October, Novembr
Net genog Elementen verfügbar. Nëmme [@ 90000] llés.
An d'WichlëstLësch sichenVun Wënchlëst
Akaafsweenschen

Äer Cart ass eig.

Zréck an de Buttek

Order- Notier bäifügen Norief
Ausscht- Estemart
E Kupon bäifügen

Ausscht- Estemart

E Kupon bäifügen

D' coupon Code funkschent op de Säit